Wiadomości

Limit transakcji gotówkowych w Polskim Ładzie
2021-07-25

Rząd zaprezentował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzający założenia programu "Polski Ład". Jedną ze zmian istotnych dla przedsiębiorców, którą zakłada projekt, jest obniżenie limitu płatności gotówkowych dokonywanych między przedsiębiorcami. Obecnie dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł. Projekt przewiduje obniżenie tego pułapu do 8.000 zł. Poza tym zaproponowano dodanie do Prawa przedsiębiorców przepisu, zgodnie z którym przedsiębiorca ma zapewniać możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego, w rozumieniu przepisów ustawy o usługach płatniczych. Regulacja ta nie będzie mieć zastosowania do tych przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Proponuje się również ustanowienie górnego progu rozliczeń gotówkowych w kwocie 20.000 zł, po przekroczeniu którego konsument, zawierając transakcję z przedsiębiorcą będzie zobowiązany do skorzystania z bezgotówkowych form płatności. Podobnie jak w obrocie między przedsiębiorcami, projekt wprowadza przepis zobowiązujący przedsiębiorców do zapewnienia możliwości dokonywania płatności za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Obowiązek ten nie obejmie przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. W przypadku gdy przedsiębiorca przyjmie od konsumenta zapłatę gotówką, w sytuacji, gdy konsument jest zobowiązany do dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, u przedsiębiorcy powstanie przychód w wysokości kwoty płatności dokonanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Założeniem projektowanych zmian jest popularyzacja obrotu bezgotówkowego w Polsce poprzez stworzenie systemu zachęt podatkowych, mających skłaniać podatników do realizowania płatności w formie bezgotówkowej.