Wiadomości

Prosta Spółka akcyjna
2021-07-01

Lipiec 2021 przyniósł duże zmiany nowelizujące Kodeks spółek handlowych. Najważniejszą ich jest wprowadzenie nowego typu spółko kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (w skrócie P.S.A). Spółka ta posiada osobowość prawną oraz ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Założenie P.S.A nie wymaga opłacenia podatku PCC. Z założenia, spółka ta ma przyczynić się do ułatwienia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej w przypadku wszystkich rodzajów inwestorów, a w szczególności tzw. start-upów. Regulacje dotyczące PSA wprowadzają szereg nowych rozwiązań. Jednym z nich jest możliwość wyboru modelu zarządzania spółką przez założycieli PSA. W PSA można ustanowić zarząd, ewentualnie także radę nadzorczą albo zamiast nich radę dyrektorów, tj. organ skupiający w sobie zarządzanie i nadzór nad spółką. PSA, tak jak pozostałe spółki kapitałowe, zobowiązana jest do stosowania ustawy o rachunkowości, w tym w szczególności do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. W świetle ustawy o rachunkowości kierownikiem jednostki w przypadku PSA jest członek zarządu albo dyrektor/członkowie zarządu albo dyrektorzy (gdy zarząd albo rada dyrektorów będzie organem wieloosobowym), w zależności od tego, czy w spółce jest ustanowiony zarząd, czy rada dyrektorów. Kapitał akcyjny PSA nie jest powiązany z akcjami. Akcje prostej spółki akcyjnej nie posiadają wartości nominalnej i nie stanowią części kapitału akcyjnego. Akcje PSA muszą być ewidencjonowane w rejestrze akcjonariuszy. Przy tym w przypadku PSA rejestr ten może prowadzić poza podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych także notariusz. W przypadku akcjonariusza PSA udział w kapitale spółki należy określać poprzez stosunek liczby akcji przysługujących mu do liczby wszystkich akcji wyemitowanych w tej spółce. Akcjonariusze PSA nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Do najważniejszych cech nowej formy działalności należą: • Brak barier formalnych i finansowych na starcie – wystarczy kapitał akcyjny w wysokości 1 zł, a spółkę można założyć w systemie S24 (rejestracja spółki on-line w 24h); • Zamiast kapitału zakładowego w P.S.A. tworzony jest kapitał akcyjny – akcje nie stanowią jego części i nie mają wartości nominalnej; • Akcje można objąć za pracę lub usługi, zachowując kluczowy wpływ na decyzje w spółce; • Akcje P.S.A. podlegają obowiązkowej dematerializacji w uproszczonym rejestrze akcjonariuszy spółki. Rejestr może prowadzić m.in. firma inwestycyjna albo notariusz, w tym również przy wykorzystaniu blockchainu. P.S.A. nie ma obowiązków spółki publicznej (akcje P.S.A. nie są przedmiotem zorganizowanego obrotu); • W szerokim zakresie można wykorzystywać komunikację elektroniczną do podejmowania uchwał czy odbywania zgromadzeń (np. wideokonferencja), co ułatwia procesy decyzyjne; • Wystarczy jednoosobowy zarząd, nie ma obowiązku tworzenia rady nadzorczej; można też stworzyć jeden organ, w którym łączy się zarządzanie i nadzór – radę dyrektorów; • Przewidziana została uproszczona likwidacja P.S.A. (skrócone terminy dla „klasycznej” likwidacji oraz możliwość wykreślenia spółki z KRS bez likwidacji, przez przejęcie jej majątku przez akcjonariusza, z obowiązkiem zaspokojenia pozostałych akcjonariuszy i wierzycieli); • Jednocześnie w P.S.A. funkcjonują mechanizmy, które skuteczniej niż kapitał zakładowy zabezpieczają interesy wierzycieli spółki (m.in. zakaz wypłat zagrażających wypłacalności spółki oraz obowiązek oszczędzania).

Dzięki nieskomplikowanej rejestracji, elastycznej strukturze kapitałowej oraz możliwości wyboru optymalnego systemu organów proponowane rozwiązania powinny ułatwić podejmowanie działalności gospodarczej wszystkim tym, którzy opierają swój pomysł biznesowy na wiedzy, a także posiadają umiejętności do jego doskonalenia.