Wiadomości

Świadczenie postojowe ZUS
2021-03-09

28 lutego 2021 r. Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371) wprowadziła możliwość uzyskania przez przedsiębiorców zwolnienia z opłat składek ZUS za wskazane w rozporządzeniu okresy.

Rozporządzenie przewiduje zwolnienie z opłacenia składek ZUS za styczeń 2021 r. lub za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. - w zależności od branży, w jakiej prowadzona jest działalność. Oprócz tego przedsiębiorcy z branż uprawnionych do zwolnienia z opłacenia należności składkowych za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacenia należności składkowych za luty 2021 r. O miesiąc został przesunięty termin złożenia wniosku w sprawie zwolnienia - obecnie wniosek RDZ-B7 można przekazać do ZUS do 30 kwietnia 2021 r.

Świadczenie postojowe można uzyskać w przypadku udokumentowania przestoju w prowadzenia działalności gospodarczej w następstwie COVID-19 oraz gdy rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 r. oznaczony jest kodem PKD wymienionym w rozporządzeniu. Ponadto, przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), uzyskany przez przedsiębiorcę w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym składany jest wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. oraz gdy przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, wyłączając ubezpieczenia emerytalne i rentowye z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną, dlatego należy przekazać informacje na temat sytuacji ekonomicznej i otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Z kolei świadczenie postojowe w myśl nowego rozporządzenia przedsiębiorca może uzyskać jednokrotnie, dwukrotnie lub maksymalnie trzykrotnie - w zależności od branży, w jakiej prowadzi firmę. Również w tym przypadku jest wymagane wykazanie obniżenia przychodów - na takich samych zasadach, jakie obowiązują przy wnioskowaniu o zwolnienie z opłacenia składek. ZUS na stronie internetowej www.zus.pl informuje, że wnioski o wypłatę świadczenia postojowego na druku RSP-DD7 przekazane do organu rentowego do 27 lutego 2021 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów poprzedniego rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2021 r.