Wiadomości

Faktury ustrukturyzowane
2021-08-24

Rok 2022 przyniesie szereg zmian związanych z wystawianiem, formą i ewidencją faktur. Jedną z nich będzie wprowadzenie tzw. Faktury strukturyzowanej. Zgodnie ze zmianami, od 1 stycznia 2022 roku podatnicy będą mieli możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Będą to faktury wystawiane za pośrednictwem systemu informatycznego (Krajowego Systemu e-Faktur, w skrócie KSeF), oznaczone przydzielonym numerem identyfikującym daną fakturę w tym systemie. Z drugiej otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało akceptacji odbiorcy faktury. Aby zachęcić do korzystania z nowopowstałej formy wystawiania faktur rząd przewiduje szereg korzyści dla podatników korzystających z tego rozwiązania. Wystawcy faktur ustrukturyzowanych będą korzystali z różnego rodzaju preferencji podatkowych, w tym m.in. z 40-dniowego terminu zwrotu podatku oraz rozliczenia korekty in minus za okres wystawienia faktury korygującej. Faktury, w tym również faktury korygujące, będą mogły być sporządzone w systemie księgowo-finansowym podatnika oraz przesłane do systemu rządowego automatycznie. W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy: "Po przesłaniu faktury, KSeF zweryfikuje jej zgodność z wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych i w następstwie pozytywnej weryfikacji, przydzieli tej fakturze numer identyfikujący tę fakturę w systemie KSeF. Datą wystawienia faktury ustrukturyzowanej, jaka »zmaterializuje się« na fakturze po przejściu pozytywnej weryfikacji w systemie, będzie data jej przesłania przez wystawcę faktury do KSeF. Numer identyfikujący fakturę w KSeF będzie miał charakter systemowy i nie należy go utożsamiać ze stanowiącym element faktury numerem, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. W dniu przydzielenia fakturze ustrukturyzowanej przez system numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF będzie ona uznawana za otrzymaną, z wyłączeniem tych sytuacji, w których nabywca nie wyraził akceptacji na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych w KSeF. W takich przypadkach skutki prawne otrzymania faktury będą wywodzone z zasad dotychczas obowiązujących. Faktura ustrukturyzowana będzie mogła być korygowana jedynie w postaci faktury ustrukturyzowanej, czyli wystawionej za pośrednictwem KSeF".

Ministerstwo Finansów udostępniło roboczą wersję struktury logicznej FA_VAT na stronie Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Krajowy System e-Faktur i na stronie www.podatki.gov.pl. Póki co udostępnione rozwiązanie będzie miało charakter całkowicie dowolny. Będzie to jedna z dopuszczalnych form dokumentowania operacji finansowych.