Wiadomości

Ograniczenie ukrytej dywidendy
2021-08-17

W ostatnim czasie polski ustawodawca skupił się głównie na uszczelniania systemy podatkowego w Polsce. Kolejnym elementem tego procesu ma być nowelizacja ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych ograniczająca generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty „ukrytej dywidendy”

Częstą praktyką wśród spółek podatku CIT jest wypłacanie wspólnikom dywidendy nie ustalając z tego tytułu kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym dystrybucja zysku do wspólników dokonywana jest w inny sposób, tak by nie uznać jej za wypłatę dywidendy i móc obniżyć dochód do opodatkowania. W rzeczywistości podatnicy korzystają z rozmaitych narzędzi obniżających dochód do opodatkowania, do najpopularniejszych należą m.in.: • dokonywanie operacji niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, • zawieranie transakcji o nierynkowym charakterze, • nadmierne zadłużenia z różnych tytułów względem podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej, • użytkowanie majątku należących do wspólnika lub podmiotów powiązanych W praktyce chodzi o sytuację, gdy wspólnicy otrzymują od spółki różnego rodzaju świadczenia z tytułu np. wykonanych usług czy najmu lub dzierżawy. W przypadku stwierdzenia, iż wypłacane świadczenie ma charakter ukrytej dywidendy, wartość tego świadczenia nie będzie kosztem uzyskania przychodu dla podatnika. Nowe przepisy zakładają wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z wykonywaniem świadczeń, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym wspólnikiem, jeżeli: a) świadczenie lub zobowiązanie z którego to świadczenie wynika, nie zostałoby udzielone na takich samych warunkach w całości lub części temu podmiotowi lub wspólnikowi lub b) w przypadku niewykonania świadczenia podatnik dysponowałby zyskiem netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy, w którym świadczenie to zostało uwzględnione w wyniku finansowym. Tymi zmianami fiskus otworzył sobie dodatkową możliwość kwestionowania zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz udziałowców lub podmiotów powiązanych z nimi, które obciążają podatnika w sposób sztuczny i nieuzasadniony. Za takie zapewne przede wszystkim będą uznawane transakcje zawierane na warunkach odbiegających od rynkowych, transakcje dotyczące składników majątku wcześniej odsprzedanych wspólnikom, płatności niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą czy transakcje prowadzące do nadmiernego zadłużenia podatnika względem podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej.